Members
 • Andhra Pradesh 252012
 • Assam 749
 • Bihar 1398981
 • Chhattisgarh 275565
 • Delhi 15
 • Goa 565
 • Gujarat 1519373
 • Jammu and Kashmir 129
 • Haryana 246285
 • Himachal Pradesh 29579
 • Jharkhand 27392
 • Karnataka 200116
 • Kerala 10619
 • Chandigarh 3
 • Madhya Pradesh 114063
 • Maharashtra 283263
 • Odisha 1129110
 • Pondicherry 1880
 • Punjab 183289
 • Rajasthan 206345
 • Tamil Nadu 90645
 • Telangana 89448
 • Uttar Pradesh 14873580
 • Uttarakhand 12725
 • West Bengal 417781